Regulamin i Polityka prywatności

FAMILY & QLINARY SP.Z O.O.

ŁÓDŹ UL. OZORKOWSKA 2 /6, REGON: 389527154, NIP: 7282853934

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.     Właścicielami serwisu internetowego dostępnego na stronie www.fit-micha.pl, zwanego dalej Serwisem, jest FIT MICHA. NIP: 7282853934    , ul. Ozorkowska 2/6 Łódź, będąca dalej Sprzedawcą.
 2.   Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod nr telefonu 696 049 683 oraz adresem mailowym biuro@fit-micha.pl
 3.  Niniejszy regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, określa przedmiot i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umowy zawieranej między Sprzedawcą a podmiotem dokonującym zakupu za pośrednictwem Serwisu, zwanym dalej Klientem, zasady zawierania i wykonywania umowy cateringu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

2 RODO

 1.   Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie, zwanej dalej Polityką prywatności. Dane osobowe klientów podlegające przetwarzaniu przez Sprzedawcę to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy posiłków.
 2.   Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę i jego kontrahentów w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania. Cele przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, a także kategorie podmiotów będących kontrahentami Sprzedawcy są określone w Polityce prywatności.
 3.   Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
 4.   Podanie przez Klienta danych osobowych nieprawdziwych bądź niepełnych może skutkować wstrzymaniem przez Sprzedawcę dostaw cateringu.
 5.   Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy cateringu. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy catering dostarczony na adres podany przy składaniu zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony.
 6.   Klient loguje się w Serwisie za pomocą podania adresu e-mail i hasła dostępu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta adresu e-mail i hasła dostępu osobom trzecim. W przypadku zawarcia umowy cateringu dietetycznego przez osobę trzecią korzystającą z adresu e-mail i hasła dostępu Klienta umowa taka jest uważana za zawartą przez Klienta.

3 PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU

 1.   Przedmiotem umowy cateringu jest odpłatna dostawa przez Sprzedawcę na rzecz Klienta cateringu dietetycznego w postaci pięciu/trzech posiłków dziennie w wybranej przez Klienta diecie i kaloryczności, przez okres oznaczony przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 2.   Złożenie zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie.
 3.   Przed zawarciem umowy cateringu Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4.   Umowa cateringu zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź na rachunku bankowym platformy www.tpay.com,
 5.   Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Serwisie poprzez wybór rodzaju diety, jej kaloryczności, podanie przez klienta okresu przez jaki chce korzystać z cateringu, podanie przez Klienta jego danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy przez Sprzedawcę oraz opłacenie zamówienia prze Klienta.
 6.   Klient może opłacić zamówienie:
 7.   korzystając z platformy płatności internetowych www.tpay.com,
 8.   przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr      98 1140 2004 0000 3202 8458 1175
 9.   Umowa cateringu zostaje zawarta:
 10.   w przypadku dokonywania płatności przez platformę www.tpay.com – z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta przez tę platformę,
 11.   w przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 12.   Ceny podane w Serwisie są cenami brutto należnymi za jeden dzień korzystania z cateringu. Po dokonaniu wyboru diety, jej kaloryczności i okresu trwania umowy Sprzedawca udostępnia w podsumowaniu łączną cenę za zamówienie (iloczyn ceny jednostkowej za jeden dzień określonej diety oraz liczby dni).
 13.   Minimalny czas trwania umowy cateringu wynosi jeden dzień.
 14.   W przypadku wątpliwości, czy Sprzedawca dostarcza catering do miejscowość niewymienionej w pkt 10. należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 15.   Sprzedawca nie przyjmuje zamówień cateringu dietetycznego dokonywanych drogą telefoniczną i mailową.
 16.   Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informację o konieczności jego opłacenia.

4 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1.   Sprzedawca przyrządza posiłki na podstawie diet układanych przez dietetyka.
 2.   Posiłki będące przedmiotem zamówienia są dostarczane Klientowi w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w papierowej torbie. Na każdym pojemniku znajduje się etykieta oznaczona numerem klienta oraz informacją o rodzaju diety i jej kaloryczności.
 3.   Sprzedawca przyjmuje zamówienia na określony dzień z wyprzedzeniem zgodnie z poniższym schematem:
 4.   klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w poniedziałek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na środę; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.comw poniedziałek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek;
 5.   klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com we wtorek do godziny 16:00 zostanie dostarczony na catering na czwartek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com we wtorek po godzinie 16:00 zostanie dostarczony na catering na piątek;
 6.   klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.comw środę do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na piątek; klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w środę po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobotę (a jeśli nie korzysta z cateringu w soboty – na poniedziałek);
 7.   klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w czwartek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na sobotę i niedzielę (a jeśli nie korzysta z cateringu w soboty lub niedziele – na poniedziałek); klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w czwartek po godzinie 12:00 zostanie dostarczony na catering na poniedziałek;
 8.   klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w piątek do godziny 12:00 zostanie dostarczony na catering na poniedziałek;
 9.   klientowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w piątek po godzinie 12:00, w sobotę albo w niedzielę zostanie dostarczony catering na wtorek.
 10.   Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Dostawa odbywa się w następujący sposób: sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Klienta z zastrzeżeniem §4 ust. 6 regulaminu.
 11.   Dostawa zamówienia pod wskazany odbywa się pomiędzy godziną 2:00 a 9:00.
 12.   W przypadku niemożności dostarczenia cateringu na określony dzień z przyczyn leżących po stronie Klienta, catering uważa się za skutecznie dostarczony, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za ten catering. Przez przyczyny leżące po stronie Klienta rozumie się w szczególności niemożność dostania się przez Sprzedawcę pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu klienta spowodowaną nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
 13.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież zamówienia dokonaną spod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Klienta.
 14.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie cateringu wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 15.   W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na określony dzień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy należność pieniężną przypadającą za ten dzień cateringu Sprzedawca zalicza na poczet zapłaty za inny dzień cateringu, wybrany przez Klienta i zakomunikowany Sprzedawcy drogą telefoniczną lub wiadomości e-mail.
 16.   Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
 17.   Z uwagi na charakter usług świadczonych przez sprzedawcę kupujący zobowiązany jest do zapewnienie lodówki turystycznej z wkładami chłodniczymi tak aby kurier dostarczający jedzenie w nocy mógł je tam schować. W wypadku braku takiej lodówki sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skiśnięte , popsute posiłki. 

5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1.   W przypadku niezgodności dostarczonego cateringu z zamówieniem lub zastrzeżeń związanych z dostarczeniem cateringu Klient jest uprawniony do wniesienia reklamacji, w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, w szczególności w przypadku niedostarczenia cateringu bądź dostarczenia cateringu niezgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Klient jest zobowiązany do udokumentowania niezgodności dostarczonego mu cateringu ze złożonym zamówieniem.  W przypadku spożycia dostarczonego cateringu reklamacja zamówienia nie będzie rozpatrywana. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpoznania reklamacji w terminie 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
 2.   Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 134) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bowiem przedmiotem świadczenia Sprzedawcy są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności.
 3.   Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4.   https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 5.   https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 6.   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7.   Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8.   zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,
 9.   zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
 10.   Klient będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 11. Chęć rezygnacji oraz zwrotu gotówki przyjmujemy jedynie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego np. poczty polskiej. Zwroty dokonywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma. Z uwagi na koszty manipulacyjne od kwoty pierwotnej potrącana jest kwota 13,5% np. zamówienie opiewało na 1000 zł – 135 zł – koszty manipulacyjne, od pozostałej kwoty zostaną odjęte dni nie zrealizowane zgodnie z harmonogramem dostaw a zwrot zostanie dokonany poprzez platformę dietly.plna konto, z którego zamówienie zostało opłacone.

 

6 INNE

 1.   W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien przed zawarciem umowy cateringu skonsultować możliwość spożywania posiłków cechujących się określoną kalorycznością i składających się z określonych składników.
 2.  W trosce o najwyższą jakość produktów catering zastrzega sobie możliwość zmiany dowolnego składnika w diecie na inny z tej samej kategorii. Wyjątkiem jest jedynie wykluczenie takiego składnika lub kategorii produktu przez klienta w formie pisemnej.
 3.   Zdjęcia i opisy produktów umieszone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Klienta ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych posiłków w ramach oferowanego cateringu.
 4.   Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się, nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 5.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6.   Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie.
 7.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIT MICHA

Fit Micha zapewnia, że dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. 

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. 

W niniejszym regulaminie znajdzie informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Micha. 

Polityka dotyczy wszystkich Klientów Fit Micha.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych przedsiębiorców. Każdy z tych przedsiębiorców może mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi stron trzecich. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu www.fit-micha.pl, określającym warunki korzystania z naszych usług. 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

– poczty elektronicznej: biuro@fit-micha.pl

– poczty tradycyjnej: ul. Ozorkowska 2/6 Łódź

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest FAMILY & QLINARY SP.Z O.O.
ŁÓDŹ UL. OZORKOWSKA 2 /6, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

– poczty elektronicznej: biuro@fit-micha.pl

– poczty tradycyjnej: ul. Ozorkowska 2/6 Łódź

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

Wstęp

W niniejszej Polityce odnajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Fit Micha. 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z Fit Micha, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy (przyjęcie od Ciebie zamówienia). 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

FAMILY & QLINARY SP.Z O.O.
ŁÓDŹ UL. OZORKOWSKA 2 /6, REGON: 389527154, NIP: 7282853934

 1. Świadczenie usług FIT MICHA:

Świadczenie usług Fit Micha obejmuje poniższe działania po stronie Fit Micha: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług (marketing bezpośredni). 

 1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług Fit Micha?

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.fit-micha.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies). 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z usługami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 1. Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych Fit Micha), na podstawie złożonego zamówienia na zestawy dietetyczne Fit Micha – przez okres realizacji zamówienia; 

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka Fit Micha (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody; 

3) marketing własnych produktów lub usług Fit Micha, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Fit Micha marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe; 

4) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona; 

5) ewentualna windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Fit Micha w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Fit Micha, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Fit Micha. 

 1. Czy udostępniamy komukolwiek Twoje dane?

Udostępniamy dane Klientów Fit Micha tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług Fit Micha. Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fit Micha jako administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi Fit Micha współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

 1. Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na: 

– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

prawo do wniesienia sprzeciwu: 

– w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Fit Micha,

– dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Fit Micha, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Fit Micha; 

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne; 

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Fit Micha nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego; 

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie, w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Fit Micha przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia). 

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać. 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

Fit Micha udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z naszym biurem obsługi.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Fit Micha może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 1. Przydatne informacje kontaktowe. Aktualizacje naszej Polityki 

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem. 01.12.2020 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIT MICHA

Fit Micha zapewnia, że dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. 

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. 

W niniejszym regulaminie znajdzie informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Fit Micha. 

Polityka dotyczy wszystkich Klientów Fit Micha.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych przedsiębiorców. Każdy z tych przedsiębiorców może mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi stron trzecich. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu www.fit-micha.pl, określającym warunki korzystania z naszych usług. 

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

– poczty elektronicznej: biuro@fit-micha.pl

– poczty tradycyjnej: ul. Ozorkowska 2/6 Łódź

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest FAMILY & QLINARY SP.Z O.O.
ŁÓDŹ UL. OZORKOWSKA 2 /6, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

– poczty elektronicznej: biuro@fit-micha.pl

– poczty tradycyjnej: ul. Ozorkowska 2/6 Łódź

TWOJE DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

Wstęp

W niniejszej Polityce odnajdziesz informacje o celach, podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Fit Micha. 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z Fit Micha, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy (przyjęcie od Ciebie zamówienia). 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

FAMILY & QLINARY SP.Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ŁÓDŹ UL. OZORKOWSKA 2 /6, NIP: 7262530671 , REGON: 368263496

 1. Świadczenie usług FIT MICHA:

Świadczenie usług Fit Micha obejmuje poniższe działania po stronie Fit Micha: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług (marketing bezpośredni). 

 1. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług Fit Micha?

Dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe) oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszej strony internetowej www.fit-micha.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies). 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Jak długo je przechowujemy?

Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z usługami, które realizujemy i tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawę. Dane te przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 1. Jaki to cel, podstawa i jak długo?

1) wykonanie umowy (dostawy zestawów dietetycznych Fit Micha), na podstawie złożonego zamówienia na zestawy dietetyczne Fit Micha – przez okres realizacji zamówienia; 

2) zarekomendowanie odpowiedniej diety przez dietetyka Fit Micha (dotyczy informacji o stanie zdrowia), na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia zgody; 

3) marketing własnych produktów lub usług Fit Micha, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po zrealizowaniu Umowy, na podstawie wyrażonej zgody – do czasu cofnięcia tej zgody. Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez Fit Micha marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe; 

4) rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym płatność związana ze zrealizowaną umową została ostatecznie spłacona, rozliczona lub przedawniona; 

5) ewentualna windykacja i dochodzenie roszczeń oraz obrona praw Fit Micha w postępowaniu karnym, na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Fit Micha, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Fit Micha. 

 1. Czy udostępniamy komukolwiek Twoje dane?

Udostępniamy dane Klientów Fit Micha tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w związku z realizacją usług Fit Micha. Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możemy udostępniać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fit Micha jako administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, podmiotom z którymi Fit Micha współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego.

 1. Masz kontrolę nad swoimi danymi i masz następujące prawa:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na: 

– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail i numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

prawo do wniesienia sprzeciwu: 

– w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Fit Micha,

– dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Fit Micha, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Fit Micha; 

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są nieprawidłowe lub niekompletne; 

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Fit Micha nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego; 

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie, w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Fit Micha przetwarza na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej umowy (realizowanego zamówienia). 

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać. 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

Fit Micha udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji.

W celu realizacji Twojego żądania jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z naszym biurem obsługi.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Fit Micha może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 1. Przydatne informacje kontaktowe. Aktualizacje naszej Polityki 

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1.12.2020 r.